avahi  0.7

avahi-client → avahi-common Relation

File in avahi-clientIncludes file in avahi-common
client.haddress.h
client.hdefs.h
client.hstrlst.h
client.hwatch.h
lookup.haddress.h
lookup.hdefs.h
lookup.hstrlst.h
lookup.hwatch.h
publish.haddress.h
publish.hdefs.h
publish.hstrlst.h
publish.hwatch.h